profil-vedtaegter Vedtægter for Associerede Danske Arkitekter

§1. Navn
Foreningens navn er "Associerede Danske Arkitekter" (Associated Danish Architects).
Foreningens navn angives i forkortet form som ADA.

§2. Hjemsted
Foreningens hjemsted er hos den til enhver tid siddende formand.

§3. Formål 
Foreningens formål er:
  
 • at varetage og pleje de fælles faglige værdier
 • at være troværdige rådgivere og stabile samarbejdspartnere, der bidrager med god arkitektur, tager hensyn til miljø og er i stand til at indfri de realistiske forventninger, der knytter sig til de enkelte byggeopgaver
 • at varetage kollegiale interesser for arkitekter og bygningskonstruktører
 • at yde en fælles indsats til arkitektfagets videreudvikling og at værne om standens anseelse
 • at medvirke til fremme af byggeriets udvikling og vilkår  

 

§4. Medlemskreds, medlemmernes hæftelse
Medlemskredsen er alle arkitekter og bygningskonstruktører, som opfylder de på optagelsestidspunktet gældende optagelsesbetingelser.
Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
Der findes under ADA et optagelsesudvalg, der behandler alle ansøgninger om optagelse i ADA.
Som medlemmer i ADA kan optages enhver med svendebrev eller tilsvarende, der har gennemgået en anerkendt uddannelse i Danmark og/eller i udlandet og som har erhvervet eksamensbevis som arkitekt og/eller bygningskonstruktør.
Ansøgere, der ikke opfylder ovennævnte krav, men som på anden måde har erhvervet sig kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, eller har haft relevante arbejdsområder i rådgivende firma, kan optages i henhold til optagelsesudvalgets afgørelse.
Medlemmer af ADA kan være medlem af andre her i landet registrerede arkitekt- eller konstruktørforeninger.
Samtlige, der ansøger om optagelse i ADA, skal fremlægge fyldestgørende materiale til dedømmelse for optagelsesudvalget.
Optagelsesudvalget har i tilfælde, hvor det fremlagte materiale ikke er fyldestgørende, ret til at indhente oplysninger om ansøgerens forhold fra virksomheder eller enkeltpersoner. Dette under forudsætning af, at der er givet samtykke hertil fra ansøgeren.
Medlemmer kan blive stående som medlemmer ved udrejse af landet eller ophør af erhvervet.     

§5. Medlemsbetegnelse 
Medlemmerne af ADA er eneberettigede til at anvende betegnelsen Associerede Danske Arkitekter - ADA.

§6. Medlemsrettigheder
Medlemmerne har ret til at benytte ADA`s "logo" samt anvende medlemsbetegnelsen ADA.
Medlemmerne har ret til at deltage i (uddannelsestilbud), mødevirksomhed og lignende, der tilrettelægges og tilbydes af foreningen.
  
§7. Medlemspligter
Medlemmerne har pligt til i deres professionelle adfærd at opretholde et godt kollegialt forhold til gavn for standen og dens virke.
Medlemmerne har ligeledes pligt til at betale de indskud, kontingenter og gebyrer m.m., der besluttes på generalforsamlingen eller på afdelingsmøder.
De af foreningens medlemmer, der er selvstændigt praktiserende arkitekter, enten som hovederhverv eller som bibeskæftigelse, er forpligtet til under hele medlemsperioden at have tegnet en gyldig professionel arkitektansvarsforsikring for sine aktiviteter i forbindelse hermed.
Nye medlemmer, der måtte være eller blive selvstændigt praktiserende arkitekter, skal i forbindelse med optagelsen forpligtige sig til at tegne en professionel arkitektansvarsforsikring.

§8. Generalforsamling 
Ordinær generalforsamling i foreningen afholdes hvert år inden 1. maj.
I generalforsamlingen kan alle medlemmer deltage og hvert medlem har en stemme, medmindre det andet sted i nærværende vedtægter er bestemt, at man ikke har stemmeret.
Der kan stemmes ved fuldmagt. Et medlem på generalforsamlingen kan kun repræsentere en fuldmagtsgiver.
Medlemmer, der ikke har betalt forfaldent kontingent, kan ikke afgive stemme på generalforsamlingen.
Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel og skal være skriftligt.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.
Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af ADA's regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af 1 bestyrelsesmedlem i ulige år
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlem i lige år
 7. Valg af én suppleant for 1 år
 8. Valg af ekstern revisor
 9. Valg af 2 interne revisorer for 1 år
 10. Forelæggelse af budget og fastsættelse af indskud, gebyrer og kontingent
 11. Eventuelt
Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal i skriftlig form være sekretariatet i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
Eventuelle forslag udsendes sammen med revideret regnskab samt budgetforslag senest 8 dage før generalforsamlingen.
Alle beslutninger ved generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflertal, medmindre andet er bestemt nedenfor. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Ændring af vedtægten kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer forlanger det, eller dirigenten bestemmer det.

§10. Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formandskabet - og der skal indkaldes, når mindst 1/4 af medlemmerne kræver det.
Indkaldelse på foranledning af formandskabet skal ske med mindst 4 ugers varsel og skal være skriftlig, ligesom den skal indeholde motiveret dagsorden.
Indkaldelse på foranledning af medlemskredsens ønske skal foretages senest 4 uger efter fremsættelse af ønsket, når det dokumenteres, at betingelserne herfor er opfyldt.
  
§11. Bestyrelsen 
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen modtager et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen under budgetforelæggelsen.
Sekretariatet følger og drives af den til enhver tid siddende formand.

§12. Valg til faste udvalg og poster 
Der kan vælges ad hoc udvalg.

§13. Valg af revisorer 
Revidering af foreningens regnskab foretages af de 2 valgte interne revisorer.
Til almindelig ekstern revision vælger generalforsamlingen en statsautoriseret eller registreret revisor.

§14. Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden.
           
§15. Kontingent 
Medlemmerne betaler ét samlet kontingent til foreningen.
Efter generalforsamlingens beslutning betales det årlige kontingent én gang om året.
Størrelsen af det årlige driftsbeløb fastsættes på den ordinære generalforsamling i ADA.

§16. Regnskab 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Der føres for foreningen sædvanligt regnskab over indtægter, udgifter og formue, der opstilles i henhold til de til enhver tid gældende lovkrav.
Regnskabet skal være revideret af de af generalforsamlingen valgte revisorer inden forelæggelse for medlemmerne.
Regnskabet skal forelægges for bestyrelsen til godkendelse senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§17. Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse kan kun ske skriftligt senest en måned før hver 1. januar.
Udmeldelsen vil få virkning fra en 1. januar. 
Ved medlemmets død sker udmeldelse med udgangen af indeværende kvartal. Der er kontingentfrihed fra dødsdatoen.
To kvartalers restance medfører fortabelse af medlemsretten. Fortabelse af medlemsretten kan ankes til formandskabet.
Bestyrelsen i ADA kan, når denne skønner, at et medlem handler til skade for foreningen og standens anseelse og arbejde, ekskludere det pågældende medlem med øjeblikkelig virkning.
Eksklusionen skal stadfæstes ved førstkommende ordinære generalforsamling og optages i dennes dagsorden.

§18. Opløsning
Generalforsamlingen træffer bestemmelse om foreningens opløsning, til hvilken vedtagelse der kræves 2/3 majoritet af samtlige medlemmer. Opnås et sådan fremmøde ikke på en generalforsamling, skal der indkaldes til en ny generalforsamling tidligst 14 dage efter den lige nævnte generalforsamlings afholdelse, hvor 2/3 af de tilstedeværende medlemmer kan vedtage foreningens opløsning.
Afstemningen skal være skriftlig.
Ved opløsning overføres foreningsens formue til en fond eller anvendes til andet formål, efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.
Nærværende vedtægter afløser de hidtidige vedtægter for ADA, dpa og A-S.

Vedtaget på generalforsamlingen den 25.04.2009.
facebook button   LinkedIn-button